Tải tài liệu

Tải tài liệu

Xin mời tải về tài liệu tham khảo với nội dung chi tiết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng của:

  • Sản phẩm phụ gia Sika
  • Hóa chất Klenco
  • Sơn sân tennis
  • Tiêu chuẩn, Quy chuẩn việt nam
  • Luật thi đấu thể thao
  • Báo giá sika, klenco

STT TÊN TÀI LIỆU LOẠI TÀI LIỆU TẢI VỀ CẬP NHẬT
1 Sika monotop R Tải về 01-06-2017 10:24:21
2 ThongsokythuatsonepoxySikafloor264 Tải về 03-06-2017 14:28:07
3 ThongsokythuatsonepoxySikafloor263SL Tải về 03-06-2017 14:38:50
4 Sikafloor2530Wthongtinkythuat Tải về 03-06-2017 14:43:59
5 Sikafloor161thongtinkythuat Tải về 03-06-2017 14:50:29
6 Sikadur42MPthongtinkythuat Tải về 03-06-2017 14:59:36
7 Sikadur732thongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:02:24
8 Sikarefit2000thongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:12:25
9 SikamentR4thongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:15:03
10 SikaBíuealT130SGthongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:22:40
11 SikaproofMembranethongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:25:30
12 SikawaterBarthongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:32:50
13 SikawaterBarOthongtinkythuat Tải về 03-06-2017 15:38:02
14 SikaHydrotitethongtinkythuat Tải về 03-06-2017 21:32:06
15 Sika102thongtinkythuat Tải về 03-06-2017 21:47:54
16 Sikafloor Chapdur- ban chi tiet san pham Tải về 06-06-2017 22:19:08
17 Sikalite-bangchitietsanpham Tải về 06-06-2017 23:13:54
18 PAINT REMOVER-Chat tay son keo Tải về 07-06-2017 22:33:59
19 Autosol Metal Polish KemdanhbongInox Tải về 10-06-2017 17:26:36
20 GENTLE HANDS-bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 17:55:09
21 EASY CLEAN Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:00:45
22 Steel Shine Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:06:11
23 SPOTLIGHT Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:10:36
24 POWERBAC Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:16:12
25 Power Brite Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:20:48
26 Power Floral Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:28:21
27 Action 170S bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:33:57
28 POWERVIEW bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:47:25
29 CAMPAIGN bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 18:50:25
30 SUPERCOATING Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 19:04:10
31 Power Lemo Bang mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 19:06:49
32 Sika Latex Ban mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 19:22:28
33 SikaTop Seal 107 Ban mo ta chi tiet Tải về 10-06-2017 19:28:45
34 SikaGrout 214 -11 Vua rot Bu co ngot Tải về 10-06-2017 19:38:03
35 SIKA Danh muc san pham xay dung Tải về 11-06-2017 00:54:13
36 Chat tay rua Klenco Singapore Tải về 11-06-2017 17:55:48
37 TCVN 8819-2011 Mat duong be tong nhua nong Yeu cau thi cong va nghiem thu Tải về 12-06-2017 19:07:42
38 Qui trinh chong tham voi san pham Shell Flintkote 3 Tải về 13-06-2017 00:13:19
39 Flintkote 3 Chong tham san mai Tải về 13-06-2017 00:16:44
40 Flintkote 3 Chong tham khu am uot Tải về 13-06-2017 00:18:40
41 Flintkote 3_Chong tham san mai khong co lop bao ve Tải về 13-06-2017 00:20:58
42 Flintkote 3 Chong tham tang ham Tải về 13-06-2017 00:22:58
43 Flintkote 3 Qui trinh chong tham cong trinh nho Tải về 13-06-2017 00:25:18
44 Flintkote 3 Chong tham San cong nghiep Tải về 13-06-2017 00:27:32
45 TCVN3105 -1993 Lay mau che tao va bao duong mau be tong Tải về 13-06-2017 01:58:09
46 TCVN/22tcn276_2001_996 che tao be tong mac cao Tải về 13-06-2017 02:12:34
47 TCVN 4453 1995_Be tong Tieu chuan nghiem thu be tong toan khoi Tải về 13-06-2017 02:16:43
48 TCVN 9115_2012 Ket cau be tong va be tong lap ghep Tải về 13-06-2017 02:20:25
49 TCVN 6260 2009 tieu chuan xi mang pooc lang hon hop Tải về 13-06-2017 02:48:47
50 tcvn45062012907350-3216 nuoc cho be tong va vua Tải về 13-06-2017 02:57:08
51 tennis Thi dau va ky thuat choi Tải về 14-06-2017 11:31:32
52 Luat Tennis Uy Ban TDTT Tải về 14-06-2017 12:14:42
53 Luat tennis Rules 2010 Tải về 14-06-2017 12:23:20
54 TCXDVN 367_2006 Tieu chuan vat lieu chong tham Tải về 14-06-2017 14:17:20
55 TCVN 9065_2012 VAT LIEU CHONG THAM SON NHU TUONG BI TUM Tải về 14-06-2017 22:33:09
56 tcvn5945-2005 Nuoc thai cong nghiep tieu chuan thai Tải về 20-06-2017 11:23:57
57 qcvn-14-2008-btnmt Qui chuan quoc gia nuoc thai sinh hoat Tải về 20-06-2017 11:24:50
58 qcvn 25-2009 National Technical Regulation on Wastewater Tải về 20-06-2017 11:25:25
59 Sikadur 752 nhua bom epoxy 2 thanhphan Tải về 20-06-2017 18:39:52
60 Sikadur 731 chat ket dinh goc Epoxy Tải về 20-06-2017 19:01:27
61 Sikaflex Construction Chat tram khe mot thanh phan goc PU Tải về 20-06-2017 20:42:40
62 TCXDVN_287_2004 Cong trinh the thao San the thao Tieu chuan thiet ke Tải về 23-06-2017 23:14:48
63 TCXDVN_287_2004_Phu luc Cong trinh the thao San the thao Tieu chuan thiet ke Tải về 23-06-2017 23:15:40
64 TCXDVN 288-2004- Cong trinh the thao Be boi Tieu chuan thiet ke Tải về 23-06-2017 23:17:09
65 TCXDVN 289-2004-Cong trinh the thao Nha the thao Tieu chuan thiet ke Tải về 23-06-2017 23:18:17
66 Luat cau long quoc te Tải về 24-06-2017 17:23:51
67 TCXDVN 333-2005 Chieu sang nhan tao Tieu chuan thiet ke Tải về 24-06-2017 17:57:40
68 TCVN 391-2007 BE TONG YEU CAU DUONG AM TU NHIEN Tải về 26-06-2017 20:58:11
69 Sikafoor 264 son epoxy san rac cat day 1mm Tải về 03-07-2017 11:27:26
70 Thi cong son Epoxy Sikafloor 264 rac cat day 3 mm Tải về 03-07-2017 11:50:52
71 son epoxy sikafloor 264 phu san thi cong bang con lan Tải về 03-07-2017 14:31:44
72 Thi cong son Epoxy Sikafloor 263 SL day 1_5 mm Tu san Phang Tải về 03-07-2017 14:38:35
73 Thi cong Son Epoxy Sikafloor 263 SL day 2 mm Tu san Phang Tải về 03-07-2017 14:43:21
74 thi cong son epoxy sikafloor 2530 W phu san bang con lan Tải về 03-07-2017 14:48:24
75 Thi cong son Epoxy sikafloor 264 nen san cong nghiep Tải về 03-07-2017 14:52:02
76 Shell Flintkote Black Primer son lot goc dau Tải về 03-07-2017 19:00:54
77 Sika Waterproofing Mortar Vua chong tham goc xi mang Tải về 06-07-2017 00:05:47
78 Sikament NN Phu gia giam nuoc cao cap cho be tong Tải về 06-07-2017 23:14:45
79 Chong tham nha ve sinh khu vuc am uot Sika 107 Tải về 07-07-2017 00:33:06
80 flintkote 3 chong tham goc bi tum Tải về 07-07-2017 10:45:38
81 Shell Flintkote 3 chong tham goc bi tum Tải về 07-07-2017 10:47:04
82 Chong tham cho san mai sika bitum seal Tải về 07-07-2017 12:01:17
83 dow kathon lxe chat bao quan Tải về 17-07-2017 23:12:42
84 Luat bong da 5 nguoi Tải về 25-07-2017 21:47:28
85 Luat bong da 7 nguoi Tải về 25-07-2017 21:48:04
86 Luat bong da Tải về 25-07-2017 21:48:43
87 Cong viec son yeu cau chung ve an toan Tải về 07-08-2017 22:13:50
88 Phân loại Sơn xây dựng Tải về 09-08-2017 00:08:22
89 Son tren thep thi cong va nghiem thu Tải về 09-08-2017 00:17:55
90 Luat bong chuyen Tải về 20-08-2017 16:27:14
91 Bang-bao-gia-chat-tay-rua-2017 Tải về 14-09-2017 18:41:52
92 BANG-GIA-HOA-CHAT-CHUYEN-DUNG-2017 Tải về 14-09-2017 18:42:34
93 Bang-bao-gia-vat-lieu-Sika-2017 Tải về 14-09-2017 18:43:44
94 Intraplast Z-HV Phu gia hoa deo va bu co ngot Tải về 14-09-2017 23:43:12
95 Sika Grout GP Vua rot xi mang khong co ngot Tải về 14-09-2017 23:52:41
96 Bang truong no Sika Swell Stop Tải về 25-09-2017 17:17:14
97 Sika RainTite Chat Chong Tham Goc Acrylic Tải về 25-09-2017 18:49:29
98 Sikagard-62-Lop-phu-epoxy-khang-mai-mon-chiu-hoa-chat Tải về 06-10-2017 16:18:24
99 Sika-Poxitar-F-Lop-phu-epoxy-cho-be-tong-va-thep-khang-hoa-chat Tải về 06-10-2017 16:19:18
100 Silica Fume Densified Powder Chong tham tang ham Tải về 14-10-2017 02:16:28
101 Sikaflex-Pro3-WF-Chat-tram-khe-dan-hoi-goc-PU Tải về 17-10-2017 16:47:36
102 SikaPrimer-3N-Chat-quet-lot-tram-khe Tải về 17-10-2017 18:03:19
103 SikaMonotop610-Chat-ket-noi-bao-ve-cot-thep Tải về 18-10-2017 09:00:38
104 SikaMonoTop-615HB-Vua-sua-chua-po-ly-mer Tải về 18-10-2017 09:07:07
105 SikamentR-7N-Phu-gia-giam-nuoc-keo-dai-thoi-gian-ninh-ket-betong Tải về 18-10-2017 17:15:02
106 Silica Fume Sikacrete PP1 phu gia dang bot Sika Tải về 18-10-2017 17:16:40
107 Sikament-2000AT-Phu gia-sieu-hoa-deo-be-tong Tải về 18-10-2017 17:30:22
108 Plastocrete N phu-gia-chong-tham-be-tong Tải về 18-10-2017 17:49:33
109 Sika latex TH-Phu-Gia-Ket-Noi Tải về 21-10-2017 15:28:37
110 Sika-Multiseal-Bang-tu-dinh-Bi-tum Tải về 21-10-2017 17:33:34
111 Sikafloor 81 Epocem-Vua-tu-san-goc-Epoxy Tải về 23-10-2017 00:02:58
112 Sikafloor Curehard-Chat-tang-cung-dang-long Tải về 24-10-2017 23:00:07
113 Sika-torch-3-Mang-Kho-Nong Tải về 25-10-2017 00:56:44
114 Sika Bitu Seal T 140SG-mang-kho-nong-chong-tham Tải về 26-10-2017 15:38:36
115 Huong-dan-son-tennis-Flexipave-Coating Tải về 03-11-2017 01:25:59
116 Flexipave-Coating-Son-san-tennis Tải về 03-11-2017 01:26:50
117 Flexipave-Concrete-Primer-Son-Lot-San-Tennis Tải về 03-11-2017 01:43:39
118 Flexipave-Patching-Compound-Chat-Ba-Lam_phang-San-Tennis Tải về 03-11-2017 01:51:51
119 Son-bao-ve-ket-cau-the-Quy-trinh-thi-cong-nghiem-thu Tải về 07-11-2017 16:16:27
120 Phuong-phap-xu-ly-gi-thep-xay-dung Tải về 07-11-2017 16:19:05
121 SikaTop-Seal-109-Chong-tham-cai-tien-Po-ly-me Tải về 07-11-2017 22:10:42
122 Sika-Top-Seal-105-vua-chong-tham-dan-hoi Tải về 07-11-2017 22:13:04
123 Ky-thuat-chong-tham-Mai-va-San-be-tong-TCVN5718-1993 Tải về 10-11-2017 10:05:31
124 Yeu-cau-cot-lieu-cho-betong-va-vua-TCVN7570-2006 Tải về 10-11-2017 11:16:41
125 TCVN-170-2007-Ket-cau-thep-Gia-cong-lap-rap-va-nghiem-thu Tải về 10-11-2017 22:12:35
126 TCVN5574-2012-Tieu-chuan-thiet-ke-Betong-betong-cot-thep Tải về 10-11-2017 22:13:33
127 Phu-gia-cho-betong-TCVN8826-2011 Tải về 11-11-2017 22:27:58
128 Viscocrete3000-10Phu-gia-giam-nuoc-betong Tải về 11-11-2017 23:14:14
129 tam-trai-chong-tham-Bitum-Tcvn-9066-2012 Tải về 12-11-2017 23:00:13
130 Cap-phoi-be-tong-tu-len Tải về 22-11-2017 22:54:10
131 Nut-Be-tong-xi-mang-nguyen-nhan-va-sua-chua-khac-phuc Tải về 25-11-2017 14:53:18
132 TCVN-2682-2009-Xi-mang-Pooclang-yeu-cau-ky-thuat Tải về 25-11-2017 22:13:02
133 TCVN9384-2012 TieuchuanBangChanuocMoinoiCongtrinhXaydung Tải về 16-12-2017 23:51:41
134 SikaChongthambenuocthai Tải về 19-12-2017 20:35:03
135 San xuat betong phun Sika Tải về 20-12-2017 14:12:27
136 TCVN 9340-2012 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn Tải về 22-12-2017 21:48:13
137 Quy Trinh san xuat Betong Tuoi Sika Tải về 22-12-2017 22:30:28
138 Sikalastic632 Chong tham PolyUrethane san mai Tải về 31-12-2017 01:04:51
139 Sika TileGrout Vua tram khe gach trong nha ngoai troi Tải về 05-01-2018 19:17:16
140 Sika TileBond GP Keo dan gach Tải về 07-01-2018 10:58:19
141 Sikaflex11FC keo tram khe co dan Poly Urethan Tải về 09-01-2018 21:31:17
142 SikaViscocrete3000-20MPhugiadongketnhanhchobetong Tải về 05-02-2018 18:08:56
143 Rocima-623-Dow-hoachatchongthoi Tải về 05-02-2018 18:12:41
144 SikaPlast204-Phugiatangcuongdobetong Tải về 13-02-2018 21:15:22
145 BangGiaSika2018 Tải về 13-02-2018 21:23:03
146 BangBaoGiaSIKA2018 Tải về 15-02-2018 14:02:57
147 Separol Dau boi tron van khuon Sika Tải về 01-03-2018 16:38:40
148 SikaAnchorFixKeokhoanthepvaobetong Tải về 17-04-2018 12:42:05
149 SikaAnchorFix-3001 Keo khoan cay thep betong Tải về 23-04-2018 12:13:21
150 Phuong an thi cong Sika Chong tham Be boi Tải về 23-04-2018 17:32:36
151 Giai pháp dung Sika Chong tham be nuoc sinh hoat Tải về 23-04-2018 17:54:22
152 Phuong an Sika chong tham san mai mang xoi seno Tải về 23-04-2018 18:16:34
153 Sika Chong tham cho ong xuyen qua tuong Tải về 23-04-2018 18:36:03
154 Phuong an tong the Sika Chong tham Tang ham Tải về 23-04-2018 18:52:49
155 Phuong an Sika Chong tham san mai be tong Tải về 23-04-2018 19:08:20
156 Sika Chong Tham Phia Trong Tuong Vay Tải về 23-04-2018 19:34:25
157 Rot vua ban de bang vua rot sikadur 42 mp Tải về 25-04-2018 00:28:51
158 Sika Sua chua be tong ro to ong Tải về 25-04-2018 00:58:07
159 Bao gia son Kova 2018 Tải về 26-04-2018 22:50:59
160 Bang gia son Kova 2018 Tải về 26-04-2018 22:51:41
161 Sika Antisol-E Chat bao duong be tong Tải về 24-05-2018 10:45:41
162 TCVN8828:2011-Bê tôngYêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên Tải về 24-05-2018 11:43:11
163 TCXDVN325-2004PhuGiaHoaHocChoBeTong Tải về 24-05-2018 19:06:45
164 Sika Rugasol phu gia betong da rua Tải về 21-06-2018 19:32:58
165 SikaGrout214-11HSVuarotcuongdocao Tải về 20-08-2018 20:34:26
166 ROCIMAT363-Biocide Chat-sat-khuan-diet-rong-reu-moc Tải về 01-10-2018 21:01:00
167 xu-ly-vet-nut-be-tong-bom-sikadur752 Tải về 03-10-2018 21:39:19
168 SikaTopSeal-1CVNchongtham Tải về 29-11-2018 18:07:34
169 sika-waterproofing-liquid-tron-ximang-chong-tham Tải về 29-11-2018 23:01:02
170 Sika Bc bitumen coating sonquetlotketnoichongtham Tải về 01-12-2018 13:37:27
171 Sika-Bit-w15-mang-chong-tham-thi-cong-dan-nguoi Tải về 01-12-2018 18:23:55
172 sika-latex-ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 11:54:42
173 sikatop-seal-107-xet-nghiem-ly-hoa-nuoc Tải về 13-12-2018 12:09:09
174 sikagrout-214-11-Ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 12:38:34
175 sikadur-731-ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 14:51:39
176 sikadur-732-ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 15:14:33
177 thi-cong-sikafloor-81-epocem-tu-san-phang Tải về 13-12-2018 18:31:56
178 sikadur-42-mp-ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 18:56:59
179 sika-swellstop-ket-qua-thu-nghiem Tải về 13-12-2018 22:57:54
180 sikalastic-632R-ket-qua-thu-nghiem Tải về 14-12-2018 11:03:44
181 Chong-tham-sikalastic-632R-cho-san-mai-lo-thien Tải về 14-12-2018 11:04:33
182 sika-anchorfix-3001-ket-qua-thu-nghiem Tải về 14-12-2018 22:03:59
183 sikaproof-membrane-ket-qua-kiem-nghiem Tải về 15-12-2018 19:55:10
184 TCVN75702006-yeu-cau-ky-thuat-cot-lieu Tải về 17-12-2018 16:31:54
185 KlencoRevive-hoa-chat-tay-ximang Tải về 30-12-2018 18:03:53
186 Action100S-Chat-tay-ri-set Tải về 31-12-2018 10:04:08
187 sika-intraplast-z-hv-bom-vua-ximang-sua-chua-be-tong Tải về 11-01-2019 19:50:45
188 Klen2207Klenco Kem tẩy đa năng Tải về 14-01-2019 11:15:13
189 PowerLimeKlenco NươcLausanKhuMui Tải về 14-01-2019 11:19:10
190 Daybreak-Klenco-nuoc khu mui Tải về 14-01-2019 11:20:01
191 sikatopseal-109-chong-tham-ban-cong-nhavesinh Tải về 14-01-2019 18:54:24
192 sikatop-seal-109-ket-qua-xet-nghiem-nuoc-sinh-hoat Tải về 14-01-2019 18:55:10
193 sikatop-seal-109-thong-tin-chong-tham Tải về 14-01-2019 18:56:12
194 sikafloorchapdur-ket- qua-thu-nghiem-do-mai-mon Tải về 18-01-2019 21:55:29
195 TCVN8163-2009 tieu chuan nghiem thu khoan cay thep Tải về 18-01-2019 23:43:54
196 sikabit-w-15-ket-qua-thu-nghiem Tải về 19-01-2019 23:40:26
197 SikaBitW-15-mang-chong-tham-tu-dinh Tải về 19-01-2019 23:45:17
198 sikabit-1-vua-ket-dinh-mang-chong-tham Tải về 19-01-2019 23:48:46
199 sika-catalogue-san-pham-2018 Tải về 20-01-2019 00:04:46
200 cach-sua-chua-be-tong-ro-to-ong-sika-monotop Tải về 26-01-2019 17:55:26
201 sika-monotop-r-ket-qua-thu-nghiem Tải về 26-01-2019 18:45:41
202 sika-monotop-610-ket-qua-thu-nghiem Tải về 26-01-2019 19:22:03
203 Sika-vietnam-thong-bao-tang-gia-san-pham-2019 Tải về 07-02-2019 15:42:34
204 MSDS-GF-powder-bot-danh-bong-da-granite Tải về 19-02-2019 21:57:20
205 Sikatopseal-1Cvn-chung-chi-chat-luong-2019 Tải về 09-03-2019 18:02:23
206 QD-1329-BXD-19122016Dinh-Muc-Vat-lieu-xay-dung-trong-xay-trat-hoan-thien Tải về 09-03-2019 21:53:09
207 Bảng-giá-sản-phẩm-hóa-chất-KLENCOPte.Ltd-nhập-khẩu-Singapore Tải về 15-04-2019 18:49:05
208 Sikadur-20-Crack-Seal-Keo-Sua-vet-nut Tải về 02-06-2019 18:21:43
209 Sikadur20-huong-dan-thi-cong-sua-chua-vet-nut Tải về 02-06-2019 18:22:43
210 Sikaflex112-Crystal-Clear-Keo-tram-khe-trong-suot Tải về 03-06-2019 11:45:55
211 Sikaflex-118-Extreme-Grab-keo-dan-dinh-vat-lieu Tải về 04-06-2019 20:33:19Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm và dịch vụ của Công ty Phương Đông, hãy gửi yêu cầu vào e.mail hoặc gọi điện trực tiếp đến số hotline 0946615840 zalo/viber/Fb.Mong được giải quyết công việc của Quý Khách hàng,Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất có thể !


  • Số 22 ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

  • 094.66.15.840

  • sales@oct.vn

bài viết liên quan

Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng sân Tennis Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng sân tennis, có hàng rào...

Xem chi tiết

Kích thước sân Cầu lông

Kích Thước Sân Thi Đấu Cầu Lông Sân cầu lông là hình chữ nhật được xác định bởi các đường...

Xem chi tiết

Báo động sân bóng cỏ nhân tạo giá rẻ

Báo động chấn thương từ sân bóng cỏ nhân tạo giá rẻ Chưa đề cập chất lượng mặt sân, các...

Xem chi tiết